Rada Rodziców prosi o wpłacanie składek wg stawki dotychczas obowiązującej: 

pierwsze dziecko – 30 zł, drugie – 20 zł, trzecie – 10 zł.

INNOWACJA METODYCZNA - WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

Program innowacji z zakresu
WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO
 opracowanej przez nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku
 Elżbietę Furmańską, Grażynę Olszowy, Barbarę Papak

„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

Bezpieczna droga dziecka do szkoły jest bardzo ważnym problemem zarówno dla rodziców jak i dla nauczycieli.

Głównym celem edukacji komunikacyjnej dziecka w młodszym wieku szkolnym jest przygotowanie go do samodzielnego uczestnictwa w ruchu drogowym,  jako pieszego
 i pasażera poprzez praktyczne wdrożenie do rozumienia i przestrzegania podstawowych zasad, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz znakami
i sygnałami drogowymi.

Autorki innowacji nakreśliły cele, wytyczyły formy i metody pracy oraz formułowały zadania do realizacji w roku szkolnym 2006/2007 , w celu zwiększenia świadomego uczestnictwa  dzieci w ruchu drogowym.

W trakcie zajęć, uczniowie:

chodzą na wycieczki w celu obserwacji ruchu drogowego, rozpoznawania znaków, ćwiczą przechodzenie przez jezdnię,

biorą udział w spotkaniach z policjantem i pogadankach,

oglądają filmy edukacyjne,

utrwalają zasady ruchu drogowego poprzez gry i zabawy w terenie,

przygotowują gazetki tematyczne o bezpieczeństwie ruchu drogowego,

rozwiązują zagadki i proste testy o ruchu drogowym,

wykonują prace plastyczne, o tematyce związanej z ruchem drogowym,

W czasie trwania innowacji uczniowie będą mogli doskonalić umiejętność korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej, mieszczącego się w Bibliotece Szkolnej. Uczniowie będą mogli wykazać się umiejętnością poszukiwania informacji w Internecie podczas lekcji.